جلسه بهار 1400

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1400/1/17
تاریخ شروع دوره : 1400/1/17
تاریخ پایان دوره : 1400/1/17
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

جلسه بهار 1400