دوره ها

test
test

تاریخ شروع: 1400/5/17
آموزش قواعد زبان انگلیسی
آموزش قواعد زبان انگلیسی

تاریخ شروع: 1400/3/17
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

تاریخ شروع: 1400/3/17
session 3
session 3

تاریخ شروع: 1400/3/2
session 2
session 2

تاریخ شروع: 1400/3/2
session 1
session 1

تاریخ شروع: 1400/3/2
تست
تست

تاریخ شروع: 1399/10/29
Yekita International Team Meeting
Yekita International Team Meeting

تاریخ شروع: 1400/1/21
جلسه بهار 1400
جلسه بهار 1400

تاریخ شروع: 1400/1/17