جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/12/4

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

مهدی جمشیدی
کیمیا پیروزمندی