جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/12/4

زمان شروع :

12:40

زمان پایان :

13:00

مدرسان :

مهدی جمشیدی