جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/12/10

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

مهدی جمشیدی