جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/12/10

زمان شروع :

13:30

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

مهدی جمشیدی
حامد الهامی