جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/1/17

زمان شروع :

12:25

زمان پایان :

13:00

مدرسان :

مهدی جمشیدی
شکوفه امن اللهی