جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/1/21

زمان شروع :

14:00

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

مهدی جمشیدی