دوره های آموزشی

Technical Meeting
تاریخ شروع: 1399/7/23

Technical Meeting

دوره لایو ساعت 10 شب
تاریخ شروع: 1399/7/22

دوره لایو ساعت 10 شب

Yekita Group Live Meeting
تاریخ شروع: 1399/7/22

Yekita Group Live Meeting

دوره تست لایو 4
تاریخ شروع: 1399/7/17

دوره تست لایو 4

دوره تست لایو - 3
تاریخ شروع: 1399/7/17

دوره تست لایو - 3

دوره تست لایو - 2
تاریخ شروع: 1399/7/17

دوره تست لایو - 2

Technical Meeting
تاریخ شروع: 1399/7/23

Technical Meeting

دوره لایو ساعت 10 شب
تاریخ شروع: 1399/7/22

دوره لایو ساعت 10 شب

Yekita Group Live Meeting
تاریخ شروع: 1399/7/22

Yekita Group Live Meeting

دوره تست لایو 4
تاریخ شروع: 1399/7/17

دوره تست لایو 4

دوره تست لایو - 3
تاریخ شروع: 1399/7/17

دوره تست لایو - 3

دوره تست لایو - 2
تاریخ شروع: 1399/7/17

دوره تست لایو - 2